Voorwoord

De economische groei houdt aan. In de begroting 2017 vermeldden we de groeivoorspelling van het CPB van 1,7% in Nederland. Inmiddels heeft het CPB die voorspelling opwaarts bijgesteld naar 2,1% voor 2017[1]. De gemiddelde groei voor de periode 2018-2021 wordt nu geschat op 1,7%. De rente en inflatie lopen licht op, maar blijven laag. De consumptie stijgt, de beweging op de woningmarkt wordt groter en ook de groei van de werkgelegenheid in de marktsector zet door en die in de zorg groeit. Het CPB is optimistisch voor de toekomst, maar verwacht niet dat de hoge groeicijfers van voor de recessie terugkeren. Vooral als gevolg van de toenemende vergrijzing en afnemende productiviteitsgroei zal structureel sprake zijn van lagere groeicijfers. Terughoudendheid met de uitgaven blijft dus het credo.
We maken af waaraan we zijn begonnen! Dat geldt voor onze beleidsinhoudelijke ambities en gegeven het voorgaande geldt dat ook ons voor ons financieel beleid. We presenteren daarom een sluitend financieel beeld voor 2018 en een oplopend begrotingsoverschot in de jaren daarna.

[1] CEP (Centraal Economisch Plan) 2017 d.d. 24 maart 2017